Gistor

(George's Site)

Διαφήμιση
Home Αμοργός Μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας Τα έγγραφα της Μονής Χρυσόβουλλο Μιχαήλ Δουκός Αγγέλου Κομνηνού Παλαιολόγου
Χρυσόβουλλο Μιχαήλ Δουκός Αγγέλου Κομνηνού Παλαιολόγου PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Κυριακή, 09 Νοέμβριος 2008 11:07

Ίσον απαράλλακτον του προσκυνητού χρυσοβούλλου του ευσεβεστάτου βασιλέως Μιχαήλ Δουκός Αγγέλου Κομνηνού Παλαιολόγου.

Έρχεται και από τόπου, ώσπερ δη και από των προσώπων συγκρότησις εις την διάθεσιν της ψυχής, και μεγάλης προσθήκης αίτιον τούτο καθίσταται προς τω από της φύσεως του πράγματος δικαίω, προστιθεμένης και της εντεύθεν ποιότητος του καλού, και τοσούτο πλέον τουθ' ούτω γίνεται, όσον αν πλείονα προσίη τω τόπω τα αγαθά. Επανεκτέον δε και ων ένεκα ταύτα η βασιλεία μου προεξέθετο. Η κατά την Αμοργόν ευαγεστάτη της υπεράγνου και αειπαρθένου Μαρίας Μονή, πολλά και πολυτρόπως έχουσα τα συνιστώντα την ταύτης σεμνότητα, το ανακεχωρηκός του τόπου και ιδιάζον, την θεάρεστον των εν αυτή ασκουμένων διαγωγήν, την του πνευματικώς αυτής προϊσταμένου χρηστοήθειαν, και προ πάντων  και επί πάσι την αγιαστικήν χάριν, ην επαφήκε τω τόπω δια της ιδίας χάριτος.

Ταύτα ουν και τοιαύτα έχουσα τα καλά, καθ' έκαστον τούτων τη διαθέσει της Βασιλείας μου ωκείωται τοίνυν, και δείγμα ταύτης ο παρών χρυσόβουλλος λόγος εξετέθη της Βασιλείας μου, και εφιλοτιμήθη τη τοιαύτη Μονή, δι' ου και κρατύνει μεν και ασφαλίζεται η Βασιλεία μου πάντα τα προσόντα αυτή παλαιγενή δικαιώματα, χρυσόβουλλά τε και ορισμούς, και αναγραφικάς αποκαταστάσεις, και εκδόσεις εγγράφους, και πάντα απλώς τα εν χαρτώοις δικαιώμασι, και την αυτών ισχύν, και την των πραγμάτων κατοχήν και νομήν βεβαιοτέραν και αρραγεστέραν περιποείται αυτή κατά πάσας τας περιλήψεις αυτών. Εις μέντοι περισσοτέραν ασφάλειαν, και ως εν κεφαλαίω, τα ταύτη προσόντα κτήματα η Βασιλεία μου τω παρόντι περιλαμβάνει χρυσοβούλλω λόγω αυτής, ά και έχουσιν ούτως. Μετόχιον η Αγία Τριάς κατά την νήσον Ίον κλπ. προσεκυρώθησαν δε τη Μονή δια χρυσοβούλλου του αοιδίμου βασιλέως και θείου της Βασιλείας μου Κυρού Θεοδώρου του Κομνηνού του Λάσκαρη, ανεθεωρήθησαν δε και παρά του περιποθήτου θείου της Βασιλείας μου, του πανυπερσεβάστου Κυρού Γεωργίου του Ζαγαρομμάτου, και περιωρίσθησαν δι' εγγράφου αυτού περιορισμού, όν δη ορισμόν και το κύρος έχειν η Βασιλεία μου διορίζεται, και πάντα των τοιούτων μετοχίων δίκαια επί τε τοις υποστατικοίς και τοις προσκαθημένοις εν αυτώ παροίκοις και δουλευταίς.

Τα μετόχια ταύτα της υπεραγίας Θεοτόκου Χοζοβιωτίσσης συσταθέντα και βελτιωθέντα παρά του οικείου της Βασιλείας μου Γ. Μονοχυτρά, και προσκυρωθέντα δια της δωρηθείσης αυτοίς δυνάμεως δια χρυσοβούλλου του αοιδίμου Βασιλέως αυθέντου και Θείου της Βασιλείας μου Κυρού Ιωάννου του Δούκα, μετά πάντων των προσαρμοσάντων αυτοίς δικαίων και προνομίων, και καθώς εκείνος ταύτα αποκατέστησεν, ήγουν παροίκων, δουλευτών, αμπελίων, χωραφίων, ήγουν της Ίου κλπ. κατά την αρχαίαν τούτων νομήν και κατά τας προλήψεις των προσόντων αυτοίς δικαιωμάτων, και των λοιπών αυτοίς δικαίων κατά την γεγονυίαν αυτοίς πατριαρχικήν παράδοσιν, και απόκατάστασιν. Έτερον μετόχιον ... ανεπιγνώστων όντων και τούτων παντάπασι τω μέρει του Δημοσίου. 

Ταύτα μεν ουν εισί τα παλαιγενέσι δικαίοις προσαρμόσαντα κτήματα της ευαγεστάτη της Αμοργού Μονή, και κρατύνει και επικυροί ταύτη η Βασιλεία μου την αυτών δεσποτείαν τε και κυριότητα των παρόντι χρυσοβούλλω λόγω αυτής κατά την ανέκαθεν κρατήσασαν νομήν.

Καθέξει τοίνυν η τοιαύτη Μονή ταύτα ανενοχλήτως πάντη και αδιασείστως και ανεπειρεάστως και εκτός πάσης συζητήσεως και απαντήσεως, καθώς και πρότερον κατείχε ταύτα και ενέμετο, ή και ισχυροτέρως και βεβαιοτέρως τη δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου της Βασιλείας μου, ός και αρραγής και απερίτρεπτος διαμένειν οφείλει εις τον αιώνα τον άπαντα. Επεβραβεύθη δε τη τοιαύτη Μονή της Αμοργού γεγενημένος κατά μήνα τον Μάϊον της έκτης Ινδικτιώνος του εξακισχιλιοστού επτακοσιοστού εβδομηκοστού πρώτου έτους, εν ω και το ημέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.

Μιχαήλ εν Χριστώ τω Θεώ, πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων Δούκας Άγγελος Κομνηνός ο Παλαιολόγος.

Τούτο αντεγράφη εν Αιγίνη υπό Κοσμά Δημητριάδου κατά συγκυρίαν εξ αντιγράφων της εν Πάτμω Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ης ο Ηγούμενος Κύριος Βενιαμίν και ο μακαριώτατος Αλεξανδρείας Θεόφιλος συνήλθον δι' υποθέσεις της αυτής Μονής προς τον τότε Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Α. Καποδίστριαν.

Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ ογδόω έτει κατά τον Απρίλιον.

Κοσμάς Δημητριάδης

LAST_UPDATED2
 

Εγγραφειτε στο Newsletter μας


Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους

Το Site φαίνεται καλλίτερα με:
και 

Συντομα Βοηθητικα Μηνυματα

Το περιεχόμενο του Site που είναι προσβάσιμο από τους απλούς επισκέπτες είναι περιορισμένο. Μόνο τα μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο. Μόλις κάνετε Login θα εμφανισθούν όλες οι επιλογές από το Μενού Περιεχόμενα.