Gistor

(George's Site)

Διαφήμιση
Λεξικό Γραμμικής Β PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 10 Νοέμβριος 2008 12:01
Για να εμφανισθούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που βρίσκονται στο τμήμα Downloads.

Ακολουθείτε ο εξής τρόπος γραφής
Λέξη σε Γραμμική Β = Λατινική προφορά συλλαβών = Ελληνική προφορά

qpJZ = a-ja-me-na = αιασμένος
qna] = a-ka-ta-jo = Ακταίος
qm = a-ke = άγει (οδηγώ)
qm> = a-ke-ro = άγγελος (αγγελιαφόρος)
qmd<q = a-ke-ti-ri-a = ασκήτρια
qmt = a-ke-u = Αλκεύς (ετυμ. αλκή=δύναμη)
q,<p = a-ki-ri-ja = άγρια
q.> = a-ko-ro = αγρός
q.vX = a-ko-so-ne = άξονες
q.f = a-ko-to = Άκτωρ
q/> = a-ku-ro = άργυρος

qKCv = a-mi-ni-so = Αμνισός
qKCc] = a-mi-ni-si-jo = Αμνίσιος
qLa = a-mo-ta = άρμοτα (ρόδες)
qZLf = a-na-mo-to = ανάρμοστοι
qXL = a-ne-mo = ανέμων (πληθ.)
qXa = a-ne-ta = άνετα
qCp = a-ni-ja = ανίαι (ηνία)
qVu = a-no-we = ανώFες
qhay = a-pa-ta-wa = ΆπταFρα
qk = a-pi = αμφί
qk!> = a-pi-a2-ro = Αμφίαλος
qkwm = a-pi-e-ke = αμφιέχει (περιέχει)
qkO> = a-pi-qo-ro = αμφιFγόλοι
qkJS = a-pi-me-de = Αμφιμήδης
qlMu = a-po-re-we = αμφορήFες (αμφορείς)
qlsN = a-po-te-ra = αμφότεραι
qls>s = a-po-te-ro-te =αμφοτέρωθεν
q; = a-pu = απύ (από)
q;Fc = a-pu-do-si = απύδοσις
q;.o. = a-pu-ko-wo-ko = αμπυκFοργοί

qNnsp = a-ra-ka-te-ja = αλακατείαι
qN?oq = a-ra-ru-wo-a = αραρFόα
qMnzaN = a-re-ka-sa-da-ra = Αλεξάνδρα
qMh = a-re-pa = αλειφά
q>q = a-ro-a = αρίοα
q>tN = a-ro-u-ra = άρουρα
qzKf = a-sa-mi-to = ασάμινθος
qaNcr = a-ta-ra-si-o = αταλάνσιοι
qdp = a-ti-ja = αντία (αντί)
qfL = a-to-mo = αρθμός
qf>O = a-to-ro-go = ανθώFκω

AAM]S = da-da-re-jo-do = Δαιδάλιον
AKCp = da-mi-ni-ja = Δάμνια (όνομα πλοίου)
AL = da-mo = δάμος (δήμος)
AL.> = da-mo-ko-ro = δαμοκόρος (ο επιτηρητής του δήμου)
A;<f] = da-pu-ri-to-jo = δαβυρινθείο (όνομα ιερού)
AvL = da-so-mo = δαισμοίς (πληθ.)
Ao = da-wo = Δάβος(;) (όνομα πόλης)

SSJV = de-de-me-no = δεδεμένο (δεμένο)
SKCq = de-mi-ni-a = δέμνια
SMt. = de-re-u-ko - δλεύκος
Stn<] = de-u-ka-ri-jo = Δευκαλίων
St,]] = de-u-ki-jo-jo = Δεύκιος (όνομα μηνός)

Dna = di-ka-ta-jo = Δίκτιος
Dh
= di-pa = δίπας
DWN = di-pte-ra = διφθέρα
Du = di-we = ΔιFεί (Ζευς)
Do = di-wo = ΔιFός (Διός)

FwN = do-e-ra = δούελα (δούλα)
FN = do-ra = δώρα
F>Jt = do-ro-me-u = Δρομεύς
Fx = do-se = δώσει
FvL = do-so-mo = δοσμόν
Fu] = do-we-jo = δορFείο

G?fL = du-ru-to-mo = δ ρυτόμος
Gou = du-wo-we = δύFοες (είδος πλοίου)

wUa = e-qe-ta = εκέτας
wnN = e-ka-ra = εσχάρα
wm = e-ke = έχει
w,V = e-ki-no = εχίνος
w. = e-ko = έγχος
w.JV = e-ko-me-no = Ερχόμενος
w.c = e-ko-si = έχονσι
w.f = e-ko-to = Έκτωρ
wHa = e-ma-ta = έρματα
wKf = e-mi-to = έμισθον
wXn = e-ne-ka = ένεκα
wk = e-pi = επί
wk,fCp = e-pi-ki-to-ni-ja = επιχιτώνια
wk.o = e-pi-ko-wo = επίκοFοι
wlK] = e-po-mi-jo = επώμιο

wN = e-ra = Ήραι
wNjp = e-ra-pe-ja = ελάφεια
wNy = e-ra-wa = ελαίFα (ελαία)
wNo = e-ra3-wo = έλαFον (έλαιον)
wML = e-re-mo = ερήμον
wMhf = e-re-pa-to = ελέφαντος
wMa = e-re-ta = ερέται
wMts>x = e-re-u-te-ro-se = ελευθέρωσε
wMtdp = e-re-u-ti-ja = Ελευθία (όνομα θεάς, η θεά της γέννας)
w<n = e-ri-ka = ελίκας
w?KCp = e-ru-mi-ni-ja = ελύμνια
w?aN = e-ru-ta-ra = ερυθραί
w?f> = e-ru-to-ro = Ερυθρός
wf,p = e-to-ki-ja = εντοίχια

wtaL = e-u-da-mo = Εύδαμος
wtmf
= e-u-ke-to = ευχετοί
wt.JV = e-u-ko-me-no = Ευχόμενος
wtJS
= e-u-me-de = Ευμήδης
wtJX = e-u-me-ne = Ευμένης
wtl>o = e-u-po-ro-wo = ΕύπλοFος
wt?AL = e-u-ru-da-mo = Ευρύδαμος


YcMt
= qa-si-re-u = γκFασιλεύς (βασιλεύς=τοπικός αρχηγός)

U
= qe = γκFέ (και)
UNZ = qe-ra-na = γκFέρανα
U> = qe-ro = γκFέλια
Uf = qe-to = γFέτος
Uf>u = qe-to-ro-we = γFκετρώFες

IN = qi-ra = γFίλα
I<pf = qi-ri-ja-to = γρίατο
Icjw = qi-si-pe-e = ξίφεε (ξίφη)

OtnN = qo-u-ka-ra = γFουκάρα
Ot.> = qo-u-ko-ro = βουκόλος

eFJXp = i-do-me-ne-ja = Ιδομένεια

ewMt = i-e-re-u
eO = i-qo = ίκκFοι (ίπποι)
eps = i-ja-te = ιατήρ
e[Mp = i-je-re-ja = ιέρεια
e[Mt = i-je-re-u = ιερεύς
e[Mo = i-je-re-wo = ιερήFος (ιερέος)
e[u = i-je-we = ιεFεί (ιυοί)
e]s = i-jo-te = ιόντες
ekq = i-pi-a = ιππία
espr = i-te-ja-o = ιστειάων

nAKp = ka-da-mi-ja = καρδάμεια
nmu = ka-ke-we = χαλκήFες
n. = ka-ko = χαλκός
n.Sa = ka-ko-de-ta = χαλκόδετα
nH = ka-ma = κάμα
nZ. = ka-na-ko = κνάκος
nZjt = ka-na-pe-u = κναφεύς
nkCp = ka-pi-ni-ja = καπνίας
nNMu = ka-ra-re-we = χλαρήFες (είδος αμφορέα)
nNil> = ka-ra-wi-po-ro = κλαιFιφόρος
n> = ka-ro = χαίρος (χοίρος)
nf = ka-to = Κάστωρ
ng> = ka-tu-ro = κανθυλίων

mntJV = ke-ka-u-me-no = κεκαυμένος
mmJZ = ke-ke-me-na = κεκεμένα
nmt = ka-ke-u = Χαλκεύς
mNJt = ke-ra-me-u = κεραμεύς
mNJu = ke-ra-me-we = κεραμήFες
mNJp = ke-ra-me-ja = Κεράμεια
mMq = ke-re-a = σκέλεα (σκέλη)
mMc] = ke-re-si-jo = Κρήσιος
mxBip = ke-se-nu-wi-ja = ξένFια

,aV = ki-ta-no = κίρτανος
,dJZ = ki-ti-me-na = κτίμενα
,f = ki-to = χίτων (χιτώνας)
,o = ki-wo = κίFων (κίων)

.,Mp = ko-ki-re-ja = κοχλίας
.Husp = ko-ma-we-te-ja = κομαFέντεια
.V = ko-no = σκοίνοι
.Vv = ko-no-so = Κνωσός
.Vc] = ko-no-si-jo = Κνώσιος
.Ms = ko-re-te = κορετήρ
.<pAZ = ko-ri-ja-da-na = κορίαδνα
.<f = ko-ri-to = Κόρινθος
.? = ko-ru = κόρυς
.vtf = ko-so-u-to = Ξούθος
.fZ = ko-to-na = κτοίνα
.fVr. = ko-to-no-o-ko = κτοιν-ό-hοχος (κτοινούχος, κάτοχος μιας κτοίνας)
.y = ko-wa = κόρFαι (κόραι)
.o = ko-wo = κόρFοι (κούροι)

/FCp = ku-do-ni-ja = Κυδωνία
/mMt = ku-ke-re-u = Κυκλεύς
/KV = ku-mi-no = κύμινον
/Zp = ku-na-ja = γκυναία (γυνή)
/Zmae = ku-na-ke-ta-i = κυναγέται (κυνηγοί)
/h<xp = ku-pa-ri-se-ja = κυπαρίσια
/h> = ku-pa-ro = κύπερος
/?JV = ku-ru-me-no = Κλύμενος
/?v = ku-ru-so = χρυσός
/b = ku-su = ξύν
/yV = ku-wa-no = κύFανος
/yVo. = ku-wa-no-wo-ko = κυανFοργός

Hno = ma-ka-wo = Μαχάων
HC. = ma-ni-ko = Μάνιχος
HNgo = ma-ra-tu-wo = μάραθFον (μάραθο)
H< = ma-ri = μαλί
HsM = ma-te-re = ματήρ (μήτηρ)

JV = me-no = μηνός
JMd<p = me-re-ti-ri-ja = μελέτριαι
JMt> = me-re-u-ro = μάλευρον (άλευρον)
J< = me-ri = μέλι
J<GHs = me-ri-du-ma-te = μελιδούματες
Ja = me-ta = μετά
Ji] = me-wi-jo = μέείFο'α (λίγο)
J}wK = me-zo-e-mi = μέζο'α (μείζων)

Ka = mi-ta = μίνθα (μέντα)
Kfuz = mi-to-we-sa = μιλτόFεσαι

L<oF = mo-ri-wo-do = μόλιFδος (μόλυβδος)

:]JV = mu-jo-me-no = μυιομένω

ZtFL = na-u-do-mo = ναυδόμοι (ναυπηγείο)
Zi] = na-wi-jo = νάFιο

Xy = ne-wa = νέFα (νέα)
Xo = ne-wo = νέFος (νέος)

VjMw = no-pe-re-pe = (α)νωφελέε

rAr = o-da-o = οδαό(;)
rA=a = o-da-twe-ta = οδόνταFέντα
rFm = o-do-ke = όδοκε (έδωκε)
rn = o-ka = οχαί
rmMx = o-ke-re-se = ω άγρησε
rZf = o-na-to = ονατόν
rV = o-no = όνοι
rhoa = o-pa-wo-ta = οπάFορτα
rj> = o-pe-ro = οφείλων
rkqN = o-pi-a-ra = οπίαλα
rkAK] = o-pi-da-mi-jo = οπιδάμιοι
rkeqpk =o-pi-i-a-ja-pi = οπίαιαφι
rknjwu = o-pi-ka-pe-e-we = οπισκαφεύς
rk<KC] = o-pi-ri-mi-ni-jo = Οπιλίμνιος
rkb. = o-pi-su-ko = οπισυκός
rlO = o-po-qo = οπώFκω
rMa = o-re-ta = Ορέστας
r<. = o-ri-ko = ολίγος
rs = o-te = ότε
rtDFc = o-u-di-do-si = ού δίδονσι
rtU = o-u-qe = ούFκε (ούτε)
rt?f = o-u-ru-to = οουρούτοι

hef = pa-i-to = Φαιστός
hed] = Φαίστιος
hnZ = pa-ka-na = φάσγανα
hmsM = pa-ke-te-re = πακτήρες
h,pCp = pa-ki-ja-ni-ja = γυναίκα από την Pakijana
h.u = pa-ko-we = φασκόφεν (φασκομηλιά)
hH. = pa-ma-ko = φάρμακον
hN = pa-ra = παρά
hN] = pa-ra-jo = παλαιά
hN/p = pa-ra-ku-ja = παράκFια
hNy] = pa-ra-wa-jo = παραFαίω
hc = pa-si = πάσι
ha] = pa-ta-jo = παλταίοι'ι
hs = pa-te = πάντες
huq = pa-we-a = παρFέα
homs = pa-wo-ke-te = πανFοργών τε

jDN = pe-di-ra = πέδιλα
j.f = pe-ko-to = πλεκτό
jH = pe-ma = σπέρμα
jL = pe-mo = σπέρμο
j;sJV = pe-pu-te-me-no = πεφυτημένον
jM =pe-re = φέρει
j<JS = pe-ri-me-de = Περιμήδης
j?cBo = pe-ru-si-nu-wo = περυσινFό (περσινό)

kkgZ = pi-pi-tu-na = ; (Όνομα Θεάς;)
k<pr = pi-ri-ja-o = φλιάων
k<[s = pi-ri-je-te = πριετήρ
k>u. = pi-ro-we-ko = ΦιλόFεργος

lA = po-da = σπονδάς
lUip = po-qe-wi-ja = φοργFειαί
l,>Bn = po-ki-ro-nu-ka = ποικιλόνυχα
l<o = po-ri-wo = ΠόλιFος
lJX = po-me-ne = ποιμένες
lC,p = po-ni-ki-ja = φοινίκιαι
lC,] = po-ni-ki-jo = φοινίκιον
lrwms<p = po-o-e-ke-te-ri-ja = προεκτέρια
l> = po-ro = προ-
l>st = po-ro-te-u = Πρωτεύς
l>tst = po-ro-u-te-u = Πλουτεύς
l>if] = po-ro-wi-to-jo = ΠλωFιστοίος (όνομα μήνα)
l?nf = po-ru-ka-to = Πολύκαστος
l?lS = po-ru-po-de = πολυπόδες
ldCq = po-ti-ni-a = Ποτνία (όνομα θεάς)
ld> = po-ti-ro = ποντίλοί

WMy = pte-re-wa = φτελέFα

;Ntf> = pu-ra-u-to-ro = πύραυστρον
;s<p = pu-te-ri-ja = φυτερία

No = ra-wo = λαFός (λαός)
NW
= ra-pte = ράπτες
Nbf = ra-su-to = Λάσυνθος
Nf = ra-to = Λατώ
Nymcr = ra-wa-ke-si-o = λαFαγέσιον (το σπίτι του λαFαγέτας)
Nyma = ra-wa-ke-ta = λαFαγέτας

Mq = re-a = ρένα (ρην)
Mmf>s<] = re-ke-to-ro-te-ri-jo = λεχεστρωτήριον
Mlf = re-po-to = λεπτόν
Mtn = re-u-ka = λευκά
Mt.B. = re-u-ko-nu-ko = λευκόνυχο
Mo = re-wo = Λέων
Mof>. = re-wo-to-ro-ko = λεFοτρχόος

<] = ri-jo = ρίον (ακρωτήριο)
<JX = ri-me-ne = λιμένες
<V = ri-no = λινόν

>tc] = ro-u-si-jo = Λούσιος

zHN = sa-ma-ra = Σαμάρα
zh = sa-pa = ; (είδος φορέματος)
zkS = sa-pi-de = σαρπίδες
zzH = sa-sa-ma = σάσαμα

x<V = se-ri-no = σέλινον

cq> = si-a-ro = σίαλοι
cf = si-to

bOa = su-go-ta = συγκβόται
b<L = su-ri-mo = Σύλιμος

ajp = ta-pe-ja = τάπεια (ταπέτα)
aNBu = ta-ra-nu-we = θράνυες
aaL = ta-ta-mo = σταθμός

sm = te-ke = θήκε
sJV = te-me-no = τέμενος
sK+a = te-mi-dwe-ta = τερμιδFέντα
srFN = te-o-do-ra = Θεοδώρα
sre = te-o-i =Θεοί
sMa = te-re-ta = τελεστάς

d<rwu = ti-ri-o-e-we = τριώFες
d<lS = ti-ri-po-de = τρίποδες
d<lD. = ti-ri-po-di-ko = τριποδίσκοι

f.vo. = to-ko-so-wo-ko = τοξοFοργοί (τοξουργοί)
fVwms<r = to-no-e-ke-te-ri-o = θρονοελκτήριον
fh = to-pa = τόρπας
fjP = to-pe-za = τόρπεζα (τράπεζα)
fj} = to-pe-zo = δύο τράπεζαι
fNm = to-ra-ke = θώρακες
fv = to-so = τόσος, τόσον
ff = to-to = τούτο

gns = tu-ka-te = θυγάτηρ
g<v = tu-ri-so = Τυλισός
g<c] = tu-ri-si-jo = Τυλίσιος
gZV = tu-na-no = ;
g> = tu-ro = τύροι
guq = tu-we-a = θύFεα

tl = u-po = υπό

yZn = wa-na-ka = Fάναξ
yZns> = wa-na-ka-te-ro = Fανακατέροιο (το σπίτι του Fάναξ)
yZz = wa-na-sa = Fάνασσα
yg = wa-tu = Fάστυ

uwip = we-e-wi-ja = FυFηία
u[u = we-je-we = υιFες (οίνοι)
una = we-ka-ta = Fεργάται
uMXp = we-re-ne-ja = Fρηνεία
uf = we-to = Fέτος (εφέτος)

iS = wi-de = Fείδε = είδε
iZf = wi-na-to = Fίνατος

on = wo-ka = Fόκχα
o. = wo-ko = Fοίκος ( οίκος)
oVydc = wo-no-wa-ti-si = FοινοFαστισι
oo = wo-wo = FορFοί

Pus = za-we-te = τζαFέτες

{tmc = ze-u-ke-si = ζευγεύσι
LAST_UPDATED2
 

Εγγραφειτε στο Newsletter μας


Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους

Το Site φαίνεται καλλίτερα με:
και 

Συντομα Βοηθητικα Μηνυματα

Το περιεχόμενο του Site που είναι προσβάσιμο από τους απλούς επισκέπτες είναι περιορισμένο. Μόνο τα μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο. Μόλις κάνετε Login θα εμφανισθούν όλες οι επιλογές από το Μενού Περιεχόμενα.